دبیرخانه

یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت مالی و اداری شهرداری است .

این واحد وظیفه  تایپ و ثبت نامه ها و ارسال آنها به واحد های شهرداری و ارگان ها و نهاد های خارج از شهرداری بر عهئده دارد.

مسئول دبیرخانه : حمیده جاوید

این واحد در دوشیفت کاری در ساختمان شهرداری مرکز فعالیت دارد.