شرح وظايف معاونت اداري ومالي

- تعيين وظايف و حدود ومسئوليت واختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان

- همكاري درتهيه وتنظيم بودجه ، متمم واصلاح بودجه باحوزه معاونت برنامه ريزي وتوسعه

- نظارت بروصول درآمد وسعي در تحقق وازدياد وصدور دستورالعملهاي مالي برابر مقررات مصوب

- نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگهداري حساب هزينه وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده وحدها وصدوردستورات لازم دراين زمينه و مراقبت درتنظيم وعقد قراردادها براساس قوانين جاري

- نظارت براجراي دقيق آئين نامه وقانون استخدام كشوري ، آيين نامه ها ، مقررات استخدامي ، قانون كاروتامين اجتماعي ونظاير آن

- نظارت برحفظ واداره كردن دارايي هاي منقول وغيرمنقول به شهرداري وهمكاري بابخش بازرسي شهرداري درخصوص اقامه دعوي عليه اشخاص ودفاع از شهرداري درقبال دعاوي اشخاص عليه آن

- رسيدگي وصدور دستورات لازم به منظور تأمين وسايل وملزومات مورد نياز شهرداري

- كنترل ونظارت بردارايي ها وبدهي هاي سازمان دربرنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري

- نظارت برنحوه انعقاد واجراي مفاد قرارداد درزمينه ماشين آلات ، ساختمان ، مخابرات وتداركات

- ارزيابي جهت تحصيل حريم وتكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر ويادرمسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد

- بررسي وارزيابي وكارشناسي اراضي واملاك مورد معامله شهرداري ، اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استيجاري وتهيه فهرست مورد نياز هرطرح 0

- برنامه ريزي ونظارت به منظور تهيه شناسنامه املاك شهرداري

- نظارت برتهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتوزيع بوبدبجه سالانه وبررسي وتاييد آنها

- نظارت برعمليات حسابرسي داخلي وامور مجامع

- انجام ساير وظايف محوله طبق دستورمافوق