شرح وظايف معاونت اداري ومالي

- تعيين وظايف و حدود ومسئوليت واختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان

- همكاري درتهيه وتنظيم بودجه ، متمم واصلاح بودجه باحوزه معاونت برنامه ريزي وتوسعه

- نظارت بروصول درآمد وسعي در تحقق وازدياد وصدور دستورالعملهاي مالي برابر مقررات مصوب

- نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگهداري حساب هزينه وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده وحدها وصدوردستورات لازم دراين زمينه و مراقبت درتنظيم وعقد قراردادها براساس قوانين جاري

- نظارت براجراي دقيق آئين نامه وقانون استخدام كشوري ، آيين نامه ها ، مقررات استخدامي ، قانون كاروتامين اجتماعي ونظاير آن

- نظارت برحفظ واداره كردن دارايي هاي منقول وغيرمنقول به شهرداري وهمكاري بابخش بازرسي شهرداري درخصوص اقامه دعوي عليه اشخاص ودفاع از شهرداري درقبال دعاوي اشخاص عليه آن

- رسيدگي وصدور دستورات لازم به منظور تأمين وسايل وملزومات مورد نياز شهرداري

- كنترل ونظارت بردارايي ها وبدهي هاي سازمان دربرنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري

- نظارت برنحوه انعقاد واجراي مفاد قرارداد درزمينه ماشين آلات ، ساختمان ، مخابرات وتداركات

- ارزيابي جهت تحصيل حريم وتكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر ويادرمسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد

- بررسي وارزيابي وكارشناسي اراضي واملاك مورد معامله شهرداري ، اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استيجاري وتهيه فهرست مورد نياز هرطرح 0

- برنامه ريزي ونظارت به منظور تهيه شناسنامه املاك شهرداري

- نظارت برتهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتوزيع بوبدبجه سالانه وبررسي وتاييد آنها

- نظارت برعمليات حسابرسي داخلي وامور مجامع

- انجام ساير وظايف محوله طبق دستورمافوق

 

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
پیگیر پرداخت سریع‌تر مطالبات باقی‌ماندۀ پیمانکاران هستیم معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان بیان کرد: پیگیر پرداخت سریع‌تر مطالبات باقی‌ماندۀ پیمانکاران هستیم   معاون...
موانع درآمد پایدار شهرداری با شفاف‌سازی عوارض رفع شده است معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان بیان کرد:موانع درآمد پایدار شهرداری با شفاف‌سازی عوارض رفع شده است...
پرداخت بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان خبر داد:پرداخت بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران   معاون مالی و اقتصادی...
ساخت پارکینگ عمومی روبه‌روی مجتمع «بعثت» معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان خبر داد:پرداخت بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران   معاون مالی و اقتصادی...
مهلت استفاده از تخفیف عوارض شهرداری برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تا پایان دی‌ماه معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان اعلام کرد:مهلت استفاده از تخفیف عوارض شهرداری برای مشاغل آسیب‌دیده از...
استقلال و قدرت عمل شهرداری‌ها در گرو ایجاد منابع پایدار مالی است معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان: استقلال و قدرت عمل شهرداری‌ها در گرو ایجاد منابع پایدار مالی...
اهمیت تملک‌های شهرداری در سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌های شهری معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان تأکید کرد: اهمیت تملک‌های شهرداری در سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌های شهری...
وضعیت مالکیت اراضی محدودۀ «شیشه‌گر» و «الله‌آباد» تعیین‌تکلیف می‌شود معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان: وضعیت مالکیت اراضی محدودۀ «شیشه‌گر» و «الله‌آباد» تعیین‌تکلیف می‌شود   معاون...
در ادامۀ پویش «افتتاح»، دفتر پروژۀ آزادسازی محور سپهبد شهید سلیمانی هفتۀ جاری افتتاح می‌شود با هدف سرعت‌بخشیدن به ساخت محور سپهبد شهید سلیمانی؛ در ادامۀ پویش «افتتاح»، دفتر پروژۀ آزادسازی محور...
محدودۀ طرح قلاع ‌دختر و ‌اردشیر کم می‌شود معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان: محدودۀ طرح قلاع ‌دختر و ‌اردشیر کم می‌شود   معاون مالی...
بخشودگی اجاره‌بهای دکه‌ها و اماکن ورزشی و تفریحی متعلق به شهرداری   بخشودگی اجاره‌بهای دکه‌ها و اماکن ورزشی و تفریحی متعلق به شهرداری       معاون مالی...
موافقت شورا با تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت‌ماه 99 موافقت شورا با تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت‌ماه 99   معاون مالی...

معرفی معاون